Všechny produkty máme skladem!

LSD – Historie této psychadelické látky

Historie LSD

Halucinogeny jako meskalin a magické houbičky ovlivnily psychoterapii a populární kulturu 20. století, ale žádné psychedelikum nemělo takový vliv a nezpůsobilo takový rozruch jako LSD. Od svého náhodného objevu přineslo LSD léčbu a radost, ale také kontroverze a občas i zneužití. Jedno je u LSD jisté: jeho historie nikdy nebyla nudná.

Albert Hofmann

Ve 30. letech 20. století pracoval švýcarský farmakolog Albert Hofmann v laboratoři Sandoz ve švýcarské Basileji na výrobě prospěšných látek z houby žita, námelu. Společnost Sandoz pracovala na derivátech námelu již několik let a její chemici v roce 1918 izolovali ergotamin, lék, který se dodnes někdy používá při migrénách.

Ve středověké a renesanční Evropě byl námel dvojí zbraní. Pomáhal usnadnit průběh porodu a jeho vlastnosti snižovaly krvácení po porodu, i když s nebezpečnými vedlejšími účinky. Stejné vlastnosti znamenaly, že pokud lidé konzumovali kontaminované obilí, docházelo někdy k rozsáhlým otravám a úmrtím.

Hofmann pracoval na izolaci prospěšné látky obsažené v námelu, ergobazinu, pro další lékařské využití v porodnictví. Pokračoval v práci se sloučeninami kyseliny lysergové a hledal další zajímavé farmakologické vlastnosti. V roce 1938 vyrobil dvacátou pátou látku z řady derivátů kyseliny lysergové. Její oficiální název byl diethylamid kyseliny lysergové, zkráceně LSD-25.

Při počátečním testování se Hofmann a jeho tým zaměřili na zjištění jejího účinku na dělohu. Přestože měl významný vliv, byl pouze ze 70 % účinný jako ergobasin. Ve výzkumné zprávě byl také zaznamenán neklid pokusných zvířat při užívání LSD-25. Tento neklid nevzbudil žádný zvláštní zájem a Hofmann pokračoval ve svých výzkumech.

V následujících letech se Hofmannovi podařilo vytvořit další léky odvozené od námele. Přesto nemohl LSD-25 pustit z hlavy, protože cítil, že by mohlo mít další vlastnosti, které mu unikly. Na jaře roku 1943 tedy zopakoval svou dřívější syntézu.

V závěrečném kroku tohoto chemického procesu Hofmann získal první náznak síly LSD. Když 16. dubna čistil vzorek, vyrušily ho neobvyklé pocity: neklid, snový stav a vizualizace kaleidoskopických obrazců před zavřenýma očima. Co to způsobilo? Usoudil, že musel omylem požít trochu chemikálie. Vzhledem k toxicitě námelových látek dbal Hofmann na pečlivě uklizenou laboratoř. Věděl tedy, že to musela být mikroskopická stopa LSD-25, která vedla k těmto účinkům. 

Dne 19. dubna 1943, vyzbrojen pouze svým laboratorním deníkem, se Hofmann rozhodl otestovat tuto látku sám na sobě. Spokojil se s užitím 250 mikrogramů v domnění, že to bude sotva znatelné. Nemohl se mýlit víc.

Během dvou hodin, kdy se do tohoto experimentu pustil, dostal mnohem víc, než si přál. Zdrcený, dezorientovaný a s pocitem, že je úplně mimo, požádal svého laboranta, aby ho odvedl domů. Kvůli válečným omezením používání vozidel se vydali na cestu přes Basilej na kole, čímž zahájili to, čemu se začalo říkat "Den jízdních kol".

Když se Hofmann nějakým způsobem dostal domů, obával se, že přijde o zdravý rozum nebo dokonce o život. Známé předměty v jeho obývacím pokoji, kdysi přátelské, se změnily v démonické, groteskní podoby. Ještě horší byly změny, které Hofman vnímal sám u sebe. Začal ho pohlcovat démon. Zvítězil nad jeho vůlí. Nevěděl, jestli zemřel, nebo odešel do jiného světa či jiného času.

Když překonal vrchol zážitku, jeho pocit strachu se zmírnil. Později vyprávěl, že se mu začaly líbit obrazy, které se objevovaly, když zavřel oči: "Kaleidoskopické, fantastické obrazy se na mě valily, střídaly se, byly pestré, otevíraly se a zase zavíraly v kruzích a spirálách, vybuchovaly v barevných fontánách, křížily se a byly v neustálém pohybu." Druhý den se Hofmann vzpamatoval ze svého zážitku a uvědomil si, že učinil významný objev.

Halucinogeny jako terapie 1940-1970 

Po skončení druhé světové války se zdálo, že se LSD slibně rozjíždí. V roce 1947 dokončila společnost Sandoz bezpečnostní testy a na přelomu 40. a 50. let začali psychiatři, jako byl Werner Stoll, experimentovat na sobě i na pacientech.

Vzhledem k psychoaktivním účinkům LSD se vědci zpočátku domnívali, že LSD kopíruje příznaky schizofrenie a psychózy. Velká část počátečních výzkumů prováděných v amerických lékařských centrech se zaměřila na schopnost LSD napodobovat účinky duševních chorob. Jakmile si vědci sami vyzkoušeli jeho vzorky, uvědomili si, že dopady LSD a jeho potenciální terapeutické využití sahají dál, než si dříve mysleli.

V padesátých letech se výzkum LSD nadále soustředil na zkoumání jeho potenciálu jako pomocného prostředku při psychoterapii, zejména při léčbě alkoholismu. V rámci jedné studie podal doktor Humphrey Osmond LSD Billu W., spoluzakladateli Anonymních alkoholiků. Přibližně 50 % účastníků Osmondova výzkumu zcela přestalo pít nebo výrazně snížilo konzumaci alkoholu. Tato úspěšnost byla přibližně desetkrát vyšší než účinnost anonymních alkoholiků bez psychedelické terapie. Při práci v psychiatrické léčebně Weyburn v Saskatchewanu Osmond nakonec léčil přibližně 2000 pacientů s podobnou mírou úspěšnosti.

Osmond také zkoumal terapeutický potenciál meskalinu, což ho přivedlo k tomu, že ho podal Aldousu Huxleymu a dohlížel na zážitek, který se stal základem knihy Dveře vnímání. V pozdější výměně názorů mezi oběma muži Osmond vymyslel nejtrvalejší termín pro halucinogenní drogy: "Chcete-li proniknout do pekla nebo se vznést k andělům, stačí si vzít špetku psychedelika."

V padesátých a na počátku šedesátých let vznikaly po Evropě a USA psychedelické kliniky. V této době bylo LSD předepsáno až 40 000 lidí, kteří se léčili ze závislosti, schizofrenie a posttraumatické stresové poruchy. Ačkoli se LSD na počátku 50. let ještě nedostalo do povědomí hlavního proudu, jeho léčebné využití proniklo do Hollywoodu s otevřením Psychiatrického institutu v Beverly Hills, kde mohli bohatí a dobře situovaní lidé absolvovat sezení s LSD za 100 dolarů za návštěvu (v dnešních penězích téměř 900 dolarů).

Filmová hvězda Cary Grant v tomto zařízení v letech 1958-1961 absolvoval odhadem 100 léčebných sezení s LSD a považoval je za zásluhu na tom, že se konečně smířil se svou minulostí. Říká se, že Grant byl osobou, která na LSD upozornila Timothyho Learyho (o něm později), ale není to potvrzené. 

Přestože LSD dokázalo lidem otevřít mysl novým možnostem, jeho užívání v tomto období bylo do značné míry zaměřeno na prosazování ideálů společnosti o tom, co je "normální". Nikde to nebylo patrnější než ve snaze "léčit" homosexualitu pomocí psychedelik. Tato aplikace LSD terapie nakonec nevedla k "obrácení" pacientů na heterosexualitu a v 70. letech již DSM (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch) homosexualitu jako poruchu neuváděl.

Výzkum CIA

Terapeutické zneužívání LSD nebylo jediným problémem, který ležel v srdci psychedelické psychiatrie. Již od prvních fází psychedelického výzkumu v USA se CIA pouštěla do vlastních, méně etických aplikací prostřednictvím programů jako MK-Ultra. V rámci tohoto programu špatně kontrolovaná výzkumná skupina CIA testovala LSD z hlediska jeho potenciálu jako drogy pro ovládání mysli. Někteří účastníci byli dobrovolníci, ale většina z nich si nebyla vědoma, že jim byla podána dávka LSD, a zažila různou míru traumatu. Téměř všechny záznamy o programu byly zničeny v roce 1973, kdy tato zneužití vyšla najevo, takže se možná nikdy nedozvíme celý rozsah pochybení CIA. Víme však, že při neetických a vědecky nepodložených experimentech byla vážně porušena autonomie a lidská práva tisíců lidí.

Timothy Leary a exploze kontrakultury 

Jak se LSD dostalo od léčebného užívání k širokému rekreačnímu užívání v 60. letech 20. století, je sporné a složité. Podle některých názorů však MK-Ultra sehrála klíčovou roli při rozšiřování akademického výzkumu, který se pak rozšířil do širší společnosti. Jisté je, že dopady na kulturu jsou nepopiratelné, zejména v hudbě. Od Grateful Dead po Jefferson Airplane a Pink Floyd se hudebníci snažili vyjádřit své psychedelické zkušenosti. LSD mělo mít významný tvůrčí vliv na album Revolver skupiny Beatles a navždy změnit jejich tvůrčí dráhu.

V rámci amerického kontrakulturního hnutí existovaly dvě hlavní strany propagující LSD: Liga pro duchovní objevy Timothyho Learyho a skupina Merry Pranksters Kena Keseyho.

Timothy Leary se psychedeliky zpočátku zabýval jako výzkumný pracovník v oblasti psychologie na Harvardově univerzitě na počátku 60. let, kde spolu s Richardem Alpertem (později známým jako Ram Dass) prováděl experimenty s využitím psilocybinu a psychoterapie s cílem snížit pravděpodobnost recidivy vězňů. Jak Leary, tak Alpert nedokázali dodržet jasné hranice mezi učitelem a studentem a výzkumníkem a účastníkem, pokud šlo o psychedelické drogy, což nakonec vedlo k jejich propuštění v roce 1963.

Learyho Liga pro duchovní objevy se zaměřovala na akademické experimenty spojené s mystickými zážitky a zvyšováním vědomí. Liga pro duchovní objevy sice podporovala široké užívání LSD (Tune in, Drop in, Drop out), ale podnikla jen málo kroků, aby zajistila zodpovědné užívání těmi, které ovlivnila.

Ken Kesey podporoval veřejné užívání LSD a vedl skupinu Merry Pranksters, která se vydala na výlet autobusem napříč zemí, při kterém se nadměrně posilňoval LSD.

Cílem Keseyho a skupiny Merry Pranksters bylo konfrontovat banalitu a přizpůsobivost americké společnosti s psychedelickou spontánností. Během tohoto experimentu neměli Kesey a skupina Merry Pranksters v užívání psychedelik žádné hranice. Tom Wolfe napsal o tomto "experimentu" vynikající zprávu, kterou vydal pod názvem The Electric Kool-Aid Acid Test.

Bez ohledu na to, zda byl na vině Leary nebo Kesey (nebo oba), spojení LSD a protiválečných hippie kontrakultur připravilo půdu pro morální paniku epických rozměrů, kterou pak bezostyšně využil tehdejší americký prezident Richard Nixon. Přestože k nežádoucím událostem docházelo jen zřídka, příběhy v médiích o špatných tripech, flashbacích a kriminalitě přebily dosavadní pozitivní obraz LSD. V tomto prostředí bylo veškeré užívání LSD, ať už terapeutické, nebo ne, a bez ohledu na jeho relativní bezpečnost, považováno vládami za zneužívání drog.

V polovině 60. let bylo LSD ve většině států a zemí na cestě k zákazu a vládou povolený výzkum na dalších 40 let z velké části vymizel. Rekreační užívání LSD v průběhu 70. let prudce pokleslo, protože zákony vstoupily v platnost, a MDMA zaujalo své místo v nově vznikající rave kultuře 80. let.

Třetí vlna psychedelik a návrat k terapii pomocí LSD

Navzdory omezením osobního užívání a klinického výzkumu, která zákaz provázela, se LSD v tichosti odklání od svých údajně rebelských asociací a vrací se ke svým terapeutickým kořenům. Spolu s psilocybinem a MDMA se v posledním desetiletí rozšířil výzkum LSD.

V posledních několika letech vědci zkoumají využití LSD při léčbě deprese a úzkosti. Mnoho lidí vyprávělo příběhy o tom, jak jim psychedelika pomáhají při zotavování ze závislosti a zneužívání návykových látek. To inspirovalo vědce, aby se k této aplikaci vrátili, přičemž výsledky naznačují, že terapie s pomocí LSD přináší klinicky významné výhody při léčbě alkoholismu.

V současné době se na prestižních univerzitách a lékařských institucích provádí výzkum LSD v různých oblastech, od zmírnění chronické neurózy až po to, jak by mikrodávky mohly snížit bolest. Biotechnologické a farmaceutické korporace, které se snaží komercializovat psychedelické terapie využívající LSD nebo jeho deriváty, lákají od investorů miliardy dolarů. Psychedelické zkoumání Michaela Pollana s názvem "Jak změnit svou mysl" bylo vybráno do žebříčku 10 nejlepších knih roku 2018 deníku The New York Times Book Review. Ačkoli je LSD pro většinu lidí na většině míst stále zakázáno, v mnoha ohledech nikdy nebylo víc rozšířené.

Albert Hofmann a "Den jízdních kol"

Mimo klinický výzkum, v podzemních psychedelických komunitách, které teprve začínají pronikat na veřejnost, se připomínka Hofmannova objevu stala datem oslav i reflexe. Psychedelické organizace po celém světě pořádají živé přenosy, setkání, a dokonce i příležitostné cyklistické vyjížďky, aby si připomněly den, kdy člověk poprvé vědomě požil LSD-25.

Rozhovory, které tyto komunitní akce inspirují, jsou důležitější než kdy jindy. Kdo, pokud vůbec někdo, by měl LSD kontrolovat? Vlády? Multimiliardové korporace? Až se znovu objeví kliniky jako Psychiatrický institut v Beverly Hills, měli by být lidé za držení LSD mimo klinický kontext stále posíláni do vězení? Připravujeme si cestu ke zlatému věku duševního zdraví a kognitivní svobody, nebo budeme opakovat chyby Learyho a the Merry Pranksters?

Albert Hofmann nazval LSD svým "problémovým dítětem", protože tak narušilo světový názor a vyvolalo kontroverze. Někdy z toho problémové děti "vyrostou". Jindy si uvědomíme, že problémem nikdy nebyly ony, ale my. Že jejich výstřednost nebo nezkrotná divokost je něco, čeho je třeba si vážit, a ne je potlačovat. A kdo ví, třeba na nadcházejících Dnech jízdních kol budeme moci tuto nejsilnější molekulu oslavit bez morální paniky i korporátního humbuku.